สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
News
การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามจับกุมตามหมายจับของศาลยุติธรรมระดับจังหวัด ว 142 (ป) ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ "การมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว" การกระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9

+

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
image
image
image
image
image
image