สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
News
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดกลุ่มสายงานที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (ว130 ป ) ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 9) ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวประกวดราคา

จดหมายข่าว : วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
image
image
image
image
image
image