สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
News
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภิปราย เรื่อง "ชี้-แจง-แถลง-ไขหลักเกณฑ์ประเมินบุคคลและผลงานตาม ว 2 (ป)" ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2565 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นของตำแหน่งประเภททั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการ ว 3 (ป) หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ว 2 (ป)

+

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
image
image
image
image
image
image