สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
News
หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป (1 ตุลาคม 2566) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2566 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

+

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
image
image
image
image
image
image