สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลางของข้าราชการศาลยุติธรรมสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง" จำนวน 8 ครั้ง

image เอกสารแนบ