Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) image

image เอกสารแนบ