สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

การรายงานผลการดำเนินงานลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการและโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน

            ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 36(ป) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการประจำไตรมาส และหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 38(ป) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกันประจำไตรมาส กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทางระบบฯ ภายในวันที่ 2 ของไตรมาสถัดไป โดยมิต้องจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม บัดนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดระบบฯ ให้หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวที่ http://www.ojoc.coj.go.th


image เอกสารแนบ