สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service

การประชุม ก.ศ.
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

          การประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลอาญา ชั้น ๑๐ อาคารศาลอาญา  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผลการประชุม ดังนี้

๑. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (ก.ศ. สัญจร) ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

๔. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง

๕. รับทราบรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๑ ราย

๖. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ ราย

๗. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  

๘. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมดำเนินการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

๙. พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ จำนวน ๑ ราย

๑๐. เห็นชอบการพิจารณารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้นของสำนักงานศาลยุติธรรม รุ่น ๙

๑๑. เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ศ. วินัย)

๑๒. เห็นชอบการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการศาลยุติธรรมดำเนินการวิจัย

 

ดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<