สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service

การประชุม ก.ศ.
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

          การประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผลการประชุมดังนี้

. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒ รับทราบการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติของข้าราชการศาลยุติธรรม

. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ

. รับทราบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล

๕. รับทราบรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๑ ราย

. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๑๗ ราย

. อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ.

. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

. เห็นชอบการกำหนดส่วนหรือกลุ่มงานและกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานคดีในศาลยุติธรรม

๑๐. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

๑๑. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง

กำหนดนัดประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<