สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรมการหรืออนุกรรมการใดๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการหาเสียง

image เอกสารแนบ