สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนายช่างศิลป์ ที่ ศย 004/ว 196 ลงวันที่ 28 ก.พ. 62

image เอกสารแนบ